Regulamin

Regulamin Sali Zabaw „Zaczarowany Las”
mieszczącej się przy ulicy Szamotulska 14 w Kobylnikach.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz jego przestrzeganie.

1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 roku do 12 lat.
2. Korzystanie z Sali i Placu Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny cennik, który jest dostępny dla Klientów.
3. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw.
4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
5. Wejście na teren Sali Zabaw „Zaczarowany Las” oznacza akceptację Regulaminu i Cennika oraz potwierdza zobowiązanie Klienta do ich przestrzegania.
6. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu, karnetu, opaski o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Występują dwa rodzaje biletów: bilet 1 godzinny oraz bilet bez ograniczeń- jednodniowy. Za bilet lub karnet niewykorzystany prowadzący Salę zabaw nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko Dziecka i okazywany winien być każdorazowo przy drzwiach wejściowych do Sali Zabaw. Klienci korzystający z Sali Zabaw oraz Restauracji otrzymują  dodatkowe 15 minut pobytu na Sali Zabaw po przekroczeniu 1 godziny pobytu na Sali Zabaw. Po przekroczeniu 1 godziny 15 minut będzie naliczona opłata jak za bilet bez ograniczeń – jednodniowy. Osoby, które będą korzystały z Sali Zabaw bez wykupionego biletu zostaną obciążone opłatą jak za bilet bez ograniczeń – jednodniowy.
7. Za towary zakupione w restauracji, kawiarni oraz wszelakie dodatkowo płatne atrakcje zostaną doliczone do rachunku klienta. Klient zobowiązany jest do uiszczenia swoich zobowiązań przed opuszczeniem lokalu Zaczarowany Las.
8. Na konstrukcji zabawowej Sali Zabaw może przebywać jednocześnie 100 dzieci.
9. W Sali Zabaw dzieci przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach lub rajstopach. Rodzi-ce/Opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty, które można otrzymać odpłatnie na recepcji. Ze względu na rygory sanitarne, po wyjściu z Sali Zabaw i ponownym wejściu, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do założenia każdorazowo ochraniaczy na obuwie.
10. Dzieci wchodzące na teren Sali Zabaw powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące sta-nowić zagrożenie, jak w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc.
11. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, nie krępujący ruchów Dziecka
13. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń na Sali Zabaw.
14. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Parku Rozrywki.
15. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
16. Zabrania się:
– nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni
– nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni
– korzystania z trampoliny, w tym samym czasie, więcej niż jednej osoby
– popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw
– wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia
– skakania do basenu z piłeczkami, nie należy wynosić piłeczek z basenu
– wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych
– wnoszenia do Sali Zabaw napojów alkoholowych, środków odurzających
– wnoszenia napojów i jedzenia do Sali Zabaw
17. Na Salę Zabaw do restauracji i kawiarni nie można wnosić własnego jedzenia oraz napojów. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie restauracji/kawiarni. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów na Salę Zabaw oraz nie należy żuć gumy.
18. Za rzeczy pozostawione przez korzystających w na terenie obiektu, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.
19. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym (np. kaszel, gorączka).
20. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia obiektu . Powyższe zmiany postanowień Regulaminu nie wymagają pisemnego aneksu.
21. Do oferowanych przez Salę Zabaw „Zaczarowany Las” pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczących w/w pakietów urodzinowych i animacyjnych.
22. Obiekt „Zaczarowany Las” jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Klienta. W przypadku, gdy na terenie Sali Zabawi będzie dokonywany inny zapis wizerunku Klientów, np. poprzez filmowanie lub fotografowanie, zostaną oni o tym uprzedzeni celem wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku.
23. Zarządzający może według własnego uznania zażądać opuszczenia obiektu „Zaczarowany Las” przez Klientów, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Klientów, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
26. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku Rozrywki wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej
Regulamin Urodzin Sali Zabaw „Zaczarowany Las”
1. Przyjęcie urodzinowe jest organizowane w Sali Zabaw „ Zaczarowany Las” znajdującej się w Kobylnikach przy ul.Szamotulskiej 14.
2. Termin przyjęcia urodzinowego można zarezerwować osobiście, telefonicznie lub mailowo.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Wpłaty należy dokonywać osobiście w siedzibie Sali Zabaw „ Zaczarowany Las” Kobylniki ul.Szamotulska 14 lub na konto wskazane na stronie internetowej :
nr konta: 79 9043 1070 2070 0056 7327 0001
Life & More
ul.Szamotulska 14
62-090 Kobylniki
4. Wpłata zadatku jest dla nas potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z regulaminem urodzin i akceptują go.
5. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do 3 dni (w przypadku terminu do 1 miesiąca) lub do 5 dni (w terminie powyżej 1 miesiąca)
6. Zadatek wpłacony przez zamawiającego dotyczy konkretnego terminu i jest bezzwrotna.
7. Na czas trwania przyjęcia urodzinowego udostępniamy oddzielną salę urodzinową. Sala urodzin jest do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości. Czas wynajmu wynosi 2 godziny, licząc od godziny ustalonej przy re-zerwacji. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej i zabawy z dziećmi.
8. W dniu przyjęcia urodzinowego dzieci wchodzą na salę zabaw na 2 godziny.
9. Zapłata za urodzin następuje po zakończeniu imprezy okolicznościowej.
10. Poczęstunek przedstawiony w ofercie jest przeznaczony tylko dla dzieci. Rodzice /Opiekunowie mają możliwość skorzystania z naszej kawiarenki, gdzie za dodatkową opłatą mogą zamówić kawę, herbatę, ciasta itp.
11. Dzieci są zobowiązane do spożywania poczęstunku tylko w Sali Urodzinowej. Jest to podyktowane względami higienicznymi.
12. Zamawiający może dostarczyć na przyjęcie urodzinowe tort zakupiony w innej cukierni z paragonem, jednakże Sala Zabaw „Zaczarowany Las” (Właściciel/Personel) nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności.
13. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salach urodzinowych oraz na Sali Zabaw.
14. Za gości uważa się dzieci od 0 do 12 roku życia
15. Nie pobiera się opłaty za rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości.
16. W dni świąteczne obowiązują takie same opłaty jak w sobotę i niedzielę.
17. Za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe do Sali Zabaw odpowiedzialny jest przebywający na Sali opiekun jubilata. Sala Zabaw (Właściciel/Personel) nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu sali urodzinowej.
18. Obowiązuje zakaz wynoszenia z sali urodzinowej produktów spożywczych oraz napojów.
19. Wszystkie informacje dotyczące urodzin umieszczone na stronie internetowej oraz w Sali Zabaw stanowią integralną część regulaminu.
20. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani do przestrzegania głównego regulaminu Sali Zabaw „ Zaczarowany Las” znajdującej się w Kobylnikach przy ul.Szamotulskiej 14.DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY !!!